1. การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย Before

60.2%
After

62.4%
2.1 การจัดการข้อมูลสารเคมี Before

59%
After

69.7%