คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ 9 ประการ ได้แก่ 1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คิดเป็น 4. ทำเป็น 5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 6. มีภาวะผู้นำ 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ และ 9. ดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะไปถึงการเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังกล่าวได้ นิสิตควรจะเริ่มต้น ด้วยการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เสียก่อน

ในที่นี้จะยกตัวอย่าง พฤติกรรมในห้องเรียน และในลิฟท์ โดยใช้ตัวอย่างละครสั้น จากมัชฉิมนิเทศ พ.ศ. 2553

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในห้องเรียน

โปรดดูตัวอย่างในวิดิโอคลิปต่อไปนี้


พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และที่พึงประสงค์ ในการใช้ลิฟท์

โปรดดูตัวอย่างในวิดิโอคลิปต่อไปนี้