Lerson Tanasugarn, Ph.D.

ดร. เลอสรร ธนสุกาญจน์

Curriculum Vitae

Synopsis - บทสรุป

Dr. Lerson Tanasugarn has been a Faculty Member at the Faculty of Science, Chulalongkorn University for over 25 years while working to shape the intellectual property and technology transfer policies of Thailand. In the late 1980s he served as Science and Technology Policy Advisor to the Prime Minister. In the early 1990s, he was on the intellectual property law drafting committees that modernised Thai IP laws in response to the conclusion of the Uruguay Round of GATT. In the mid 1990s, he became director of the technology transfer office of Chulalongkorn University, the first such office in Thailand. When the Central Intellectual Property and International Trade Court was established in 1997, he served as an Associate Judge for a term of 5 years. He was also on the engineering board of the National Research Council of Thailand, on the executive board of the National Center for Metals and Materials, and on the Scholarship Sub-commission of the Civil Service Commission. Additionally, Dr. Lerson has been instrumental in shaping the national policies on space affairs and more recently on chemical safety in general and on the safety of manufactured nanomaterials in particular. Dr. Lerson has also been a scientific advisor for Biophile Corporation for over 20 years, with involvements in developing hundreds of pharmaceutical and cosmetic products.

ดร. เลอสรร ธนสุกาญจน์ เป็นอาจารย์ประจำที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มานานกว่า 25 ปี ในขณะเดียวกันกับที่ทำงานบุกเบิกด้านนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในระดับประเทศลงมาจนถึงระดับหน่วยงาน  ในปลายทศวรรษที่ 80 ดร. เลอสรรได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในต้นทศวรรษที่ 90 ดร. เลอสรรอยู่ในคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายและระบบทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทุกฉบับให้รองรับการสิ้นสุดของการเจรจาแกตต์รอบอุรุกวัย อันเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การการค้าโลก (WTO) ในกลางทศวรรษที่ 90 ดร. เลอสรร รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา ในสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกับที่เริ่มทำงานด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับบริษัทอย่างเต็มตัว  ในปี 2539 เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเปิดทำการ ดร. เลอสรร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบรุ่นแรกเป็นเวลา 5 ปี นอกจากนั้น ดร. เลอสรรยังเคยเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย เคยเป็นกรรมการบริหารของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และเคยเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อกพ. วิสามัญ) ด้านการให้ทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ  ยิ่งไปกว่านั้น ดร. เลอสรรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ ต่อเนื่องกันทุกรัฐบาลตั้งแต่ปี 2532 เป็นเวลา 20 ปีเต็ม และเป็นคนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ไทยเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอวกาศของประเทศเอเชียและแปซิฟิก (APSCO)  ในทศวรรษที่ผ่านมานี้ ดร. เลอสรร ได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนานโยบายความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยีของไทย และเป็นคนแรกๆ ที่ได้นำนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยได้เป็นผู้อำนวยการคนแรกของศูนย์ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยนาโน (NICT) ทั้งยังอยู่ในคณะผู้แทนไทยในเวทีความปลอดภัยนาโนระดับโลก ตั้งแต่ปี 2549 มาจนปัจจุบัน  ดร. เลอสรร เคยเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเอกชนหลายแห่งในหลายวงการ เช่นเป็นที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ของบริษัทไบโอไฟล์จำกัด (มหาชน) เป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมีส่วนในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเครื่องอุปโภคบริโภคมากกว่าหนึ่งร้อยรายการ

 

Present Position - ตำแหน่งปัจจุบัน

1988- Faculty Member, Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1991- Scientific Advisor, Biophile Corporation, Bangkok, Thailand.
ที่ปรึกษา บริษัทไบโอไฟล์จำกัด (มหาชน)

 

Education - การศึกษา

1985-1986 Postdoctoral training in micro anatomy (University of North Carolina at Chapel Hill)
ทำวิจัยหลังปริญญาเอก ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธ แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
1985 Ph.D. in biology  (Harvard University)
ปริญญาเอก สาขาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา
1978 A.M. in biology  (Harvard University)
ปริญญาโท สาขาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา
1978 A.B. magna cum laude in biology  (Harvard College)
ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา เกียรตินิยม High Honors จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา

 

 Special Training - การฝึกอบรมพิเศษ

2013 Specialist Bar in IP, Central Intellectual Property and International Trade Court, Bangkok, Thailand.
ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญารุ่นที่ 2 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (อบรมระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2556)
2005 Association of University Technology Managers (AUTM) Graduate Course, Phoenix, AZ, USA.
การอบรมและสัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีขั้นสูง (Graduate Course) ของสมาคมผู้จัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
2005 Commercialization of Research Results Workshop, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการวิจัย ไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2004 From Bench to Boardroom Seminar, Washington, DC, USA.
การสัมมนาเรื่อง การนำเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการวิจัย ไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์  สหรัฐอเมริกา
2004 Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) Technology Licensing Office Program, Japan.
ฝึกอบรมการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี ที่ประเทศญี่ปุ่น
2002 Japan International Cooperation Agency (JICA) - Thailand’s Department of Intellectual Property (DIP) Capacity Building Program for Implementation of World Trade Organization (WTO) Agreements in Thailand: Training of Trainers on Intellectual Property Management in Industries, Intellectual Property Management in Research Institutes, and Basics on Trade Secret Act. Bangkok, Thailand.
ฝึกอบรมครูฝึกการจัดการเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัย และความลับทางการค้า โดยการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นและกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
2002 Conference on Pharmaceutical Intellectual Property, London, UK.
ฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเภสัชภัณฑ์ที่ประเทศอังกฤษ
2002 Association of University Technology Managers (AUTM) Seminar on Licensing of Software and Digital Media, Chicago, USA.
การสัมมนาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และงานในสื่อดิจิตัล จัดโดยสมาคมผู้จัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ที่เมืองชิคาโก มลรัฐอิลลินอย สหรัฐอเมริกา
2002 Registered Patent Agent No. 1561, Ministry of Commerce, Thailand.
ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตรไทย เลขที่ 1561
2001 Registered Patent Agent Training, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Thailand.
ผ่านการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
2000 Association for Overseas Technical Scholarship/ Japan Institute of Invention and Innovation (AOTS/JIII) Impact Evaluation Seminar, Tokyo, Japan.
ร่วมประชุมประเมินผลการฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังจากฝึกอบรมมาแล้ว 5 ปี
1998 Advanced Licensing Institute, Franklin Pierce Law Center, USA.
ฝึกอบรมการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ที่สถาบันอนุญาตให้ใช้สิทธิขั้นสูง ศูนย์กฎหมายแฟรงคลินเพียรซ์ ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น The Franklin Pierce Center for Intellectual Property สังกัดโรงเรียนกฎหมายของมหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์ (University of New Hampshire School of Law) สหรัฐอเมริกา
1996 Executive Short Course on Space Technology, Toulouse, France.
การฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับผู้บริหาร เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ที่ประเทศฝรั่งเศส
1995-2012 Association of University Technology Managers (AUTM) Mini Licensing Seminars held at several AUTM Annual Meetings in USA.
เข้าสัมมนาและฝึกอบรมระยะสั้น เกี่ยวกับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในการประชุมประจำปีหลายครั้ง ของสมาคมผู้จัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
1995, 2003 Intellectual Property Office Internship. Agricultural Biotechnology for Sustainable Productivity (ABSP) Project, Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA.
ฝึกงานบริหารสำนักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี โครงการ ABSP ณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สเตท มลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
1995 Conference on Establishment of the National Examination for Patent Attorneys, Hainan, China.
ร่วมการสัมมนาระหว่างรัฐบาลจีนกับสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป เพื่อก่อตั้งระบบการสอบใบอนุญาตสำหรับตัวแทนสิทธิบัตรจีน ที่เกาะไหหลำ ประเทศจีน
1995 Intellectual Property Rights in Multimedia Seminar, London, UK.
สัมมนาและฝึกอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในมัลติมีเดีย กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
1995 Association for Overseas Technical Scholarship/ Japan Institute of Invention and Innovation (AOTS/JIII) Training Program on Intellectual Property Rights, Japan.
ฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
1995 Licensing Executive Society (LES) Licensing Course, USA.
ฝึกอบรมการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยสมาคมผู้บริหารสำนักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิ สหรัฐอเมริกา
1994-1997 Patent Drafting Courses, EC-ASEAN (3 annual sessions).
ฝึกอบรมการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร โดยโปรแกรม อีซี-อาเซียน ได้สนับสนุนอาจารย์จากสำนักงานตัวแทนสิทธิบัตรในยุโรป ผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้มาฝึกตัวแทนสิทธบัตรในประเทศไทยเป็นรุ่นแรก  มีการเรียน 3 ครั้ง เว้นช่วงครั้งละ 1 ปี เพื่อให้นำความรู้ไปฝึกงานจริง ก่อนจะกลับมาเรียนต่อ
1994 Search and Examination for Patent Examiners, European Patent Office.
ฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร โดยอาจารย์จากสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป ผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา
1993 Intellectual Property Study Tours (Europe, USA).
ดูงานระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในทวีปยุโรป (สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป, Max Planck Institute, สำนักงานตัวแทนสิทธิบัตร, สมาคม CIPA, ฯลฯ) และสหรัฐอเมริกา ด้วยการสนับสนุนของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
1993 Intellectual Property Study Tours (Asia).
ดูงานระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในทวีปเอเซีย ด้วยการสนับสนุนของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยเยี่ยมชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร และที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ ใน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และ ฮ่องกง
1988 Intellectual Property Study Tours (USA).
ดูงานระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเยี่ยมชมหน่วยงาน 30 แห่ง ใน 30 วัน ด้วยการสนับสนุนของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC), สำนักงานกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ บุญมา (DSB) และกระทรวงการต่างประเทศ

 

 Experience - ประสบการณ์

 • By Year
 • By Sector
 • By Subject
2012-2014 Consultant/Advisor/Steering Committee Member on Technology Transfer Policy, National Science Technology and Innovation Policy Office (STI).
ที่ปรึกษา และกรรมการ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2011-2013 Director, Nanosafety Information Center of Thailand (NICT).
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยนาโน
2011 Consultant, developing a nanosafety guideline for factories for the Department of Industrial Works (DIW), Ministry of Industry, Thailand.
ที่ปรึกษาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการแต่งหนังสือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยนาโนสำหรับภาคอุตสาหกรรม
2010-2012 Consultant on intellectual property and innovation, National Science Technology and Innovation Policy Office (STI).
ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม และการสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2009-2011 Chairman of the Nanosafety Strategic Plan Drafting Task Force, Subcommittee for Nanosafety, National Nanotechnology Committee.
ประธานคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี ในคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงด้านนาโนเทคโนโลยี คณะกรรมการนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
2009 Instructor on the Thai Patent Law, Professional Patent Attorney Training Program, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce.
อาจารย์สอนวิชากฎหมายสิทธิบัตร  การฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตรมืออาชีพ รุ่น 1 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
2009 Local instructor, WIPO Summer School, World Intellectual Property Organization.
อาจารย์ผู้บรรยายและควบคุมการสัมมนา โรงเรียนภาคฤดูร้อนขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก จัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2008-2014 Intellectual Property Consultant, Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS).
ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ทีเซลส์)
2007-2014 Member of the Board, Center of Innovative Nanotechnology (CIN), Chulalongkorn University.
กรรมการศูนย์นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2007-2009 Member of Technology, Information and Knowledge Subcommittee, Committee on Strategic Planning to Propel Thailand into Knowledge-Based Society and Economy, Education Council of Thailand.
กรรมการ ในคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์การสร้างสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ (ด้านเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้) สภาการศึกษาแห่งชาติ
2006-2014 Member, Subcommittee for Nanosafety, National Nanotechnology Committee.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงด้านนาโนเทคโนโลยี คณะกรรมการนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
2006-2014 Representative of Thailand and/or member of the Thai Delegation in every major international nanosafety forum, e.g. the Working Parties on Manufactured Nanomaterials of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD-WPMN), the Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS) and the International Conference on Chemicals Management of the Strategic Approach to International Chemical Management (SAICM-ICCM).
หัวหน้าคณะผู้แทน และ ร่วมในคณะผู้แทนไทย ในการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยี ในทุกเวทีระหว่างประเทศ
2005-2007 Member of the Selection Committee, Invention Contests, Siam Cement Group of Companies.
กรรมการ ในคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรม ของเครือซิเมนต์ไทย
2005-2007 Member of the Executive Board, PAVENA Foundation for Children and Women, Bangkok, Thailand.
กรรมการ ในคณะกรรมการมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี
2005 Head of the Intellectual Property Policy Consulting Team for the Thai-US FTA Negotiation on Intellectual Property Matters, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce.
หัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในการเจรจาเขตการค้าเสรี ไทย-สหรัฐ
2005 Member of the Intellectual Property Committee, The Thailand Research Fund (TRF).
กรรมการ ในคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2003-2009 Member of the Executive Board, National Center for Metal and Material Technology (MTEC), Bangkok, Thailand.
กรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. - NSTDA)
2003-2008 Member of the Committee on Laboratory Animal, Faculty of Science, Chulalongkorn University.
กรรมการ ในคณะกรรมการสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2003-2006 Foreign Licensing Consultant, Thailand Research Fund (TRF).
ที่ปรึกษาการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2002-2010 Member of the Committee on Space Development, Ministry of Information and Computer Technology (MICT), Bangkok, Thailand.
กรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2002 Registered Intellectual Property Arbitrators, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce.
ขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
2001-2003 Member of the 3rd Extraordinary Civil Service Sub-commission on Public Personnel Administration: Government Scholarships and Public Manpower Preparation.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อกพ.) วิสามัญเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ คณะที่ 3 ด้านการจัดสรรทุนรัฐบาลและเตรียมกำลังคนภาครัฐ, คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
2000-2005 Advisor to the Executive Board, PAVENA Foundation for Children and Women, Bangkok, Thailand.
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี
2000-2002 Member of the Subcommittee Establishing the Operation Guidelines of the Mass Communication Organization of Thailand (MCOT) to Conform with the Frequency Allocation and Supervision of Radio Broadcasting and Television Broadcasting Act of 2000.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่ตาม พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2000-2002 Vice President, Volunteer Radio Association, Bandkok, Thailand.
อุปนายกคนที่ 1 สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร
2000 Member of the Subcommittee Reviewing the Operation Guidelines of the Mass Communication Organization of Thailand (MCOT) to Increase the Role of the Private Sector in Conformation with the Law Regarding Radio and Television Broadcasting.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามกฎหมายว่าด้วยกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2000 Member of the Subcommittee on Solving Garbage and Polluted Water on Pipi Island, The Standing Parliamentary Committee on Science and Technology.
อนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียบนเกาะพีพี (แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2543)
2000 Member and Assistant-Secretary of the Subcommittee Studying the Technical Feasibility of a Canal Connecting the Gulf of Thailand and the Andaman Sea.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมาธิการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคของการขุดคลองเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามัน (แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2543)
1999-2001 Advisor on Information Technology Laws, National Electronic and Computer Technology Center (NECTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA).
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเป็นผู้ทำงาน ในคณะทำงานเพื่อพิจารณากฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในคณะกรรมการเทคยีสารสนเทศแห่งชาติ (NITC)
1999-2000 Advisor to the Minister of University Affairs.
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
1999-2000 Advisor to the Minister of the Office of the Prime Minister (Tourism and Zoological Parks).
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ซึ่งดูแลการท่องเที่ยวและสวนสัตว์)
1999 Thai Delegation to the Preparatory Conference for the United Nations Social Development Summit, New York, USA.
ร่วมคณะผู้แทนไทย ไปประชุมเตรียมการประชุมสุดยอดด้านการพัฒนาสังคมของสหประชาชาติ ที่กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
1998-1999 Advisor to the Deputy Minister of Labor and Social Welfare.
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
1997-2002 Associate Judge of the Central Intellectual Property and International Trade Court (CIPITC).
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
1997-2002 Expert Scientist Attached to the Standing Parliamentary Committee on Science and Technology.
ผู้ชำนาญการ ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
1997 Chairman of the Subcommittee for Research Promotion, National Research Council Committee on Engineering and Industrial Research, National Research Council of Thailand (NRCT).
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
1996-1997 Member of the Administrative Board, Science Society of Thailand Under the Paatronage of His Majesty the King.
กรรมการสมาคมวิทยาศาตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1996-1997 Advisor to the Executive Board, Nation Multimedia Group of Companies.
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เนชั่นมัลติมีเดียกรุป
1995-1998 Member of the National Research Council Committee on Engineering and Industrial Research, National Research Council of Thailand (NRCT).
กรรมการ ในคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
1995-1998 Member of the Invention Award Selection Committee, National Research Council of Thailand (NRCT).
กรรมการ ในคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1995-1996 Chairman, Subcommittee on Space Manpower Development.
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรกิจการอวกาศ (แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ ในการประชุมครั้งที่ 3/2538 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2538)
1995 Member of the R&D Subcommittee for Drafting the 5-Year Science and Technology Plan for Thailand.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการร่างแผนวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคณะกรรมการร่างแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทย
1995 Liposome Textbook Evaluation Consultant. Ministry of University Affairs (MUA).
ผู้ประเมินตำราลิโปโซม ของทบวงมหาวิทยาลัย
1994-2001 Director, Office of Intellectual Property Policy Research, Intellectual Property Institute of Chulalongkorn University (CUIPI).
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1994-1995 Advisor to the Minister of Science, Technology and Environment (MOSTE).
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
1992-2003 Member of the Preparation Committee and Member of the Thai Delegations to  several of the 7 meetings of the Asia-Pacific Workshop on Multilateral Cooperation in Space Technology and Applications (AP-MCSTA), which eventually led to the establishment of the Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) in 2005.
ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายไทย เพื่อจัดเตรียมการประชุม หรือเนื้อหาของการประชุมระหว่างประเทศเอเชียแปซิฟิกด้านอวกาศและการใช้ประโยชน์ (AP-MCSTA) หลายครั้ง ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเอเชียและแปซิฟิกด้านอวกาศ (APSCO) เมื่อ พ.ศ. 2548  และเคยได้รับการทาบทามให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าชิงตำแหน่งเลขาธิการขององค์การ APSCO เมื่อ พ.ศ. 2557
1992-2002 Member of the Space Terminology Development Committee.
อนุกรรมการศัพท์บัญญัติกิจการอวกาศ ในคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ กระทรวงคมนาคม (แต่งตั้งโดยคำสั่งคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ ที่ 1/2535 ลงวันที่ 6 มกราคม 2535)
1992-1999 Member of the Space Terminology and Definition Subcommittee
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์อวกาศ ในคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ
1992-1994 Intellectual Property Policy Project Director, National Electronic and Computer Technology Center (NECTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA).
หัวหน้าโครงการนศึกษาทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
1991-2015 Intellectual Property Law/ Technology Transfer instructor/lecturer at the Central Intellectual Property and International Trade Court, the Ministry of Justice, the Institute of Legal Education of the Thai Bar Association Under the Royal Patronage, Chulalongkorn University, Ram Kamhaeng University, etc.
อาจารย์ ผู้บรรยาย หรือวิทยากร ในการสอนหรือฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กระทรวงยุติธรรม สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เครือซิเมนต์ไทย ฯลฯ
1990-1999 Member of the Intellectual Property Legal System Amendment and Improvement Committee, Ministry of Commerce.
กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
1990-1999 Member of many intellectual property law drafting subcommittees and task forces, Ministry of Commerce.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายหลายคณะ ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระบบทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายคุ้มครองวงจรรวม กระทรวงพาณิชย์ (2536-2543) เป็ผผู้ทำงาน ในคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ กระทรวงพาณิชย์   เป็นอนุกรรมการ ในคณะฟอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์, กระทรวงพาณิชย์ (2536-2539) เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตร กระทรวงพาณิชย์ (2532-2535, แต่งตั้งโดยคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 1/2532 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2532)
1990-1995 Director, Science and Technology Law Project, Law and Development Research Center (LDRC), Faculty of Law, Chulalongkorn University.
หัวหน้าโครงการกฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1990-1991 Advisor, Secretariat Subcommittee on Monitoring the Implementation of Government Policies and Cabinet Resolutions.
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ประสานการติดตามผลการดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี (แต่งตั้งตามคำสั่ง คณะกรรมการประสานการติดตาม ผลการดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี ที่ 3/2533 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2533)
1990-1991 Member of the Administrative Board, National Operation Center, (NOC) Office of the Prime Minister.
กรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (แต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2533 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2533)
1990 Member of the Sky Train Selection Task Force, Ministry of Interior.
คณะทำงานศึกษาและพิจารณาข้อเสนอโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ส่วนที่ 1ขั้นที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร (แต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 228/2533 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2533)
1989-2002 Member of the Committee on Space Development, Ministry of Transport and Communication, Bangkok, Thailand.
กรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ กระทรวงคมนาคม
1989-1991 Member of the Ad Hoc Committee on Elevated Roadway Above Canals and Public Land.
กรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาสร้างทางยกระดับเหนือคลองและพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2532)
1989-1990 Member of the Committee on Land Use in National Reserved Forests.
กรรมการดำเนินการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (แต่งตั้งตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 86/2532 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2532)
1989 Member of the National Intellectual Property Policy Committee.
กรรมการ ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยนโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (แต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 182/2531 ลงวันที่ 22 กันยายน 2531)
1989 Instructor, Technological Impact Analysis Training Program, Office of the Cabinet Secretariat.
วิทยากร ในการอบรม การวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ ของเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1988-2015 Faculty Member, Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1988-1991 Science and Technology Policy Advisor to the Prime Minister.
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 (แต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 69/2534 ลงวันที่ 25 มกราคม 2534)
กรรมการที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2531-2534 (แต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 093/2531 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2531)
นักวิจัยประจำคณะที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2531-2534
1988-1991 Member of the National Committee for Promotion of Research and Development of Information Technology.
กรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2531)
1988-1990 “Fun with Mathematics” Show Host, Education Radio Station, Ministry of Education.
ผู้ดำเนินรายการโลกสดใส ช่วงเวลา "คณิตคิดสนุก" ออกอากาศทางสถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1988 Member of the Committee on Science and Technology Law, Ministry of Science Technology and Energy.
กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน (แต่งตั้งโดยคำสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน ที่ 18/2531 ลงวันที่ 25 เมษายน 2531)
1986-1988 Research Associate, Thailand Development Research Institute (TDRI).
รองนักวิจัย ฝ่ายพัฒนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Legislative Branch - ฝ่ายนิติบัญญัติ

2000 Member of the Subcommittee on Solving Garbage and Polluted Water on Pipi Island, The Standing Parliamentary Committee on Science and Technology.
อนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียบนเกาะพีพี (แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2543)
2000 Member and Assistant-Secretary of the Subcommittee Studying the Technical Feasibility of a Canal Connecting the Gulf of Thailand and the Andaman Sea.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมาธิการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคของการขุดคลองเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามัน (แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2543)
1997-2002 Expert Scientist Attached to the Standing Parliamentary Committee on Science and Technology.
ผู้ชำนาญการ ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร

 

Administrative Branch - ฝ่ายบริหาร

2011 Consultant, developing a nanosafety guideline for factories for the Department of Industrial Works (DIW), Ministry of Industry, Thailand.
ที่ปรึกษาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการแต่งหนังสือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยนาโนสำหรับภาคอุตสาหกรรม
2009 Instructor on the Thai Patent Law, Professional Patent Attorney Training Program, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce.
อาจารย์สอนวิชากฎหมายสิทธิบัตร  การฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตรมืออาชีพ รุ่น 1 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
2008-2014 Intellectual Property Consultant, Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS).
ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ทีเซลส์)
2007-2009 Member of Technology, Information and Knowledge Subcommittee, Committee on Strategic Planning to Propel Thailand into Knowledge-Based Society and Economy, Education Council of Thailand.
กรรมการ ในคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์การสร้างสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ (ด้านเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้) สภาการศึกษาแห่งชาติ
2005 Head of the Intellectual Property Policy Consulting Team for the Thai-US FTA Negotiation on Intellectual Property Matters, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce.
หัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในการเจรจาเขตการค้าเสรี ไทย-สหรัฐ
2005 Member of the Intellectual Property Committee, The Thailand Research Fund (TRF).
กรรมการ ในคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2003-2006 Foreign Licensing Consultant, Thailand Research Fund (TRF).
ที่ปรึกษาการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2002-2010 Member of the Committee on Space Development, Ministry of Information and Computer Technology (MICT), Bangkok, Thailand.
กรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2002 Registered Intellectual Property Arbitrators, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce.
ขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
2001-2003 Member of the 3rd Extraordinary Civil Service Sub-commission on Public Personnel Administration: Government Scholarships and Public Manpower Preparation.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อกพ.) วิสามัญเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ คณะที่ 3 ด้านการจัดสรรทุนรัฐบาลและเตรียมกำลังคนภาครัฐ, คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
2000-2002 Member of the Subcommittee Establishing the Operation Guidelines of the Mass Communication Organization of Thailand (MCOT) to Conform with the Frequency Allocation and Supervision of Radio Broadcasting and Television Broadcasting Act of 2000.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่ตาม พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2000 Member of the Subcommittee Reviewing the Operation Guidelines of the Mass Communication Organization of Thailand (MCOT) to Increase the Role of the Private Sector in Conformation with the Law Regarding Radio and Television Broadcasting.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามกฎหมายว่าด้วยกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
1999-2000 Advisor to the Minister of University Affairs.
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
1999-2000 Advisor to the Minister of the Office of the Prime Minister (Tourism and Zoological Parks).
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ซึ่งดูแลการท่องเที่ยวและสวนสัตว์)
1999 Thai Delegation to the Preparatory Conference for the United Nations Social Development Summit, New York, USA.
ร่วมคณะผู้แทนไทย ไปประชุมเตรียมการประชุมสุดยอดด้านการพัฒนาสังคมของสหประชาชาติ ที่กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
1998-1999 Advisor to the Deputy Minister of Labor and Social Welfare.
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
1997 Chairman of the Subcommittee for Research Promotion, National Research Council Committee on Engineering and Industrial Research, National Research Council of Thailand (NRCT).
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
1995-1998 Member of the National Research Council Committee on Engineering and Industrial Research, National Research Council of Thailand (NRCT).
กรรมการ ในคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
1995-1998 Member of the Invention Award Selection Committee, National Research Council of Thailand (NRCT).
กรรมการ ในคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1995-1996 Chairman, Subcommittee on Space Manpower Development.
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรกิจการอวกาศ (แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ ในการประชุมครั้งที่ 3/2538 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2538)
1995 Member of the R&D Subcommittee for Drafting the 5-Year Science and Technology Plan for Thailand.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการร่างแผนวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคณะกรรมการร่างแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทย
1995 Liposome Textbook Evaluation Consultant. Ministry of University Affairs (MUA).
ผู้ประเมินตำราลิโปโซม ของทบวงมหาวิทยาลัย
1994-1995 Advisor to the Minister of Science, Technology and Environment (MOSTE).
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
1992-2003 Member of the Preparation Committee and Member of the Thai Delegations to  several of the 7 meetings of the Asia-Pacific Workshop on Multilateral Cooperation in Space Technology and Applications (AP-MCSTA), which eventually led to the establishment of the Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) in 2005.
ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายไทย เพื่อจัดเตรียมการประชุม หรือเนื้อหาของการประชุมระหว่างประเทศเอเชียแปซิฟิกด้านอวกาศและการใช้ประโยชน์ (AP-MCSTA) หลายครั้ง ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเอเชียและแปซิฟิกด้านอวกาศ (APSCO) เมื่อ พ.ศ. 2548  และเคยได้รับการทาบทามให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าชิงตำแหน่งเลขาธิการขององค์การ APSCO เมื่อ พ.ศ. 2557
1992-2002 Member of the Space Terminology Development Committee.
อนุกรรมการศัพท์บัญญัติกิจการอวกาศ ในคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ กระทรวงคมนาคม (แต่งตั้งโดยคำสั่งคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ ที่ 1/2535 ลงวันที่ 6 มกราคม 2535)
1992-1999 Member of the Space Terminology and Definition Subcommittee
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์อวกาศ ในคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ
1990-1999 Member of the Intellectual Property Legal System Amendment and Improvement Committee, Ministry of Commerce.
กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
1990-1999 Member of many intellectual property law drafting subcommittees and task forces, Ministry of Commerce.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายหลายคณะ ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระบบทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายคุ้มครองวงจรรวม กระทรวงพาณิชย์ (2536-2543) เป็ผผู้ทำงาน ในคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ กระทรวงพาณิชย์   เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์, กระทรวงพาณิชย์ (2536-2539) เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตร กระทรวงพาณิชย์ (2532-2535, แต่งตั้งโดยคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 1/2532 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2532)
1990-1991 Advisor, Secretariat Subcommittee on Monitoring the Implementation of Government Policies and Cabinet Resolutions.
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ประสานการติดตามผลการดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี (แต่งตั้งตามคำสั่ง คณะกรรมการประสานการติดตาม ผลการดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี ที่ 3/2533 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2533)
1990-1991 Member of the Administrative Board, National Operation Center, (NOC) Office of the Prime Minister.
กรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (แต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2533 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2533)
1990 Member of the Sky Train Selection Task Force, Ministry of Interior.
คณะทำงานศึกษาและพิจารณาข้อเสนอโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ส่วนที่ 1ขั้นที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร (แต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 228/2533 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2533)
1989-2002 Member of the Committee on Space Development, Ministry of Transport and Communication, Bangkok, Thailand.
กรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ กระทรวงคมนาคม
1989-1991 Member of the Ad Hoc Committee on Elevated Roadway Above Canals and Public Land.
กรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาสร้างทางยกระดับเหนือคลองและพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2532)
1989-1990 Member of the Committee on Land Use in National Reserved Forests.
กรรมการดำเนินการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (แต่งตั้งตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 86/2532 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2532)
1989 Member of the National Intellectual Property Policy Committee.
กรรมการ ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยนโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา แต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 182/2531 ลงวันที่ 22 กันยายน 2531
1989 Instructor, Technological Impact Analysis Training Program, Office of the Cabinet Secretariat.
วิทยากร ในการอบรม การวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ ของเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1988-1991 Science and Technology Policy Advisor to the Prime Minister.
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 (แต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 69/2534 ลงวันที่ 25 มกราคม 2534)
กรรมการที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2531-2534 (แต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 093/2531 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2531)
นักวิจัยประจำคณะที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2531-2534
1988-1991 Member of the National Committee for Promotion of Research and Development of Information Technology.
กรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2531)
1988-1990 “Fun with Mathematics” Show Host, Education Radio Station, Ministry of Education.
ผู้ดำเนินรายการโลกสดใส ช่วงเวลา "คณิตคิดสนุก" ออกอากาศทางสถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1988 Member of the Committee on Science and Technology Law, Ministry of Science Technology and Energy.
กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน (แต่งตั้งโดยคำสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน ที่ 18/2531 ลงวันที่ 25 เมษายน 2531)

 

Judicial Branch - ฝ่ายตุลาการ

1997-2002 Associate Judge of the Central Intellectual Property and International Trade Court (CIPITC).
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

 

Other Agencies in the Public Sector - หน่วยงานอื่นในภาครัฐ

2012-2014 Consultant/Advisor/Steering Committee Member on Technology Transfer Policy, National Science Technology and Innovation Policy Office (STI).
ที่ปรึกษา และกรรมการ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2011-2013 Director, Nanosafety Information Center of Thailand (NICT).
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยนาโน
2010-2012 Consultant on intellectual property and innovation, National Science Technology and Innovation Policy Office (STI).
ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม และการสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2009-2011 Chairman of the Nanosafety Strategic Plan Drafting Task Force, Subcommittee for Nanosafety, National Nanotechnology Committee.
ประธานคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี ในคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงด้านนาโนเทคโนโลยี  คณะกรรมการนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
2006-2014 Member, Subcommittee for Nanosafety, National Nanotechnology Committee.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงด้านนาโนเทคโนโลยี คณะกรรมการนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
2006-2014 Representative of Thailand and/or member of the Thai Delegation in every major international nanosafety forum, e.g. the Working Parties on Manufactured Nanomaterials of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD-WPMN), the Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS) and the International Conference on Chemicals Management of the Strategic Approach to International Chemical Management (SAICM-ICCM).
หัวหน้าคณะผู้แทน และ ร่วมในคณะผู้แทนไทย ในการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยี ในทุกเวทีระหว่างประเทศ
2003-2009 Member of the Executive Board, National Center for Metal and Material Technology (MTEC), Bangkok, Thailand.
กรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. - NSTDA)
1999-2001 Advisor on Information Technology Laws, National Electronic and Computer Technology Center (NECTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA).
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเป็นผู้ทำงาน ในคณะทำงานเพื่อพิจารณากฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในคณะกรรมการเทคยีสารสนเทศแห่งชาติ (NITC)
1992-1994 Intellectual Property Policy Project Director, National Electronic and Computer Technology Center (NECTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA).
หัวหน้าโครงการนศึกษาทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

Universities - มหาวิทยาลัย

2007-2014 Member of the Board, Center of Innovative Nanotechnology (CIN), Chulalongkorn University.
กรรมการศูนย์นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2003-2008 Member of the Committee on Laboratory Animal, Faculty of Science, Chulalongkorn University.
กรรมการ ในคณะกรรมการสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1991-2015 Intellectual Property Law/ Technology Transfer instructor/lecturer at the Central Intellectual Property and International Trade Court, the Ministry of Justice, the Institute of Legal Education of the Thai Bar Association Under the Royal Patronage, Chulalongkorn University, Ram Kamhaeng University, etc.
อาจารย์ ผู้บรรยาย หรือวิทยากร ในการสอนหรือฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กระทรวงยุติธรรม สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เครือซิเมนต์ไทย ฯลฯ
1990-1995 Director, Science and Technology Law Project, Law and Development Research Center (LDRC), Faculty of Law, Chulalongkorn University.
หัวหน้าโครงการกฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1988-2015 Faculty Member, Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Non-Government and International Organizations - องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การระหว่างประเทศ

2009 Local instructor, WIPO Summer School, World Intellectual Property Organization.
อาจารย์ผู้บรรยายและควบคุมการสัมมนา โรงเรียนภาคฤดูร้อนขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในคราวที่จัดขึ้นในประเทศไทย
2005-2007 Member of the Executive Board, PAVENA Foundation for Children and Women, Bangkok, Thailand.
กรรมการ ในคณะกรรมการมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี
2000-2005 Advisor to the Executive Board, PAVENA Foundation for Children and Women, Bangkok, Thailand.
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี
2000-2002 Vice President, Volunteer Radio Association, Bandkok, Thailand.
อุปนายกคนที่ 1 สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร
1996-1997 Member of the Administrative Board, Science Society of Thailand Under the Paatronage of His Majesty the King.
กรรมการสมาคมวิทยาศาตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1994-2001 Director, Office of Intellectual Property Policy Research, Intellectual Property Institute of Chulalongkorn University (CUIPI).
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1986-1988 Research Associate, Thailand Development Research Institute (TDRI).
รองนักวิจัย ฝ่ายพัฒนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 

Private Sector - ภาคเอกชน

2005-2007 Member of the Selection Committee, Invention Contests, Siam Cement Group of Companies.
กรรมการ ในคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรม ของเครือซิเมนต์ไทย
1996-1997 Advisor to the Executive Board, Nation Multimedia Group of Companies.
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เนชั่นมัลติมีเดียกรุป

 

Science, Technology and Mathematics - วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

1996-1997 Advisor to the Executive Board, Nation Multimedia Group of Companies.
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เนชั่นมัลติมีเดียกรุป
1995 Liposome Textbook Evaluation Consultant. Ministry of University Affairs (MUA).
ผู้ประเมินตำราลิโปโซม ของทบวงมหาวิทยาลัย
1988-2015 Faculty Member, Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1988-1990 “Fun with Mathematics” Show Host, Education Radio Station, Ministry of Education.
ผู้ดำเนินรายการโลกสดใส ช่วงเวลา "คณิตคิดสนุก" ออกอากาศทางสถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

  

Science and Technology Policy - นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2007-2009 Member of Technology, Information and Knowledge Subcommittee, Committee on Strategic Planning to Propel Thailand into Knowledge-Based Society and Economy, Education Council of Thailand.
กรรมการ ในคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์การสร้างสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ (ด้านเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้) สภาการศึกษาแห่งชาติ
2003-2009 Member of the Executive Board, National Center for Metal and Material Technology (MTEC), Bangkok, Thailand.
กรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. - NSTDA)
2003-2008 Member of the Committee on Laboratory Animal, Faculty of Science, Chulalongkorn University.
กรรมการ ในคณะกรรมการสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2000-2002 Vice President, Volunteer Radio Association, Bandkok, Thailand.
อุปนายกคนที่ 1 สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร
2000 Member and Assistant-Secretary of the Subcommittee Studying the Technical Feasibility of a Canal Connecting the Gulf of Thailand and the Andaman Sea.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมาธิการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคของการขุดคลองเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามัน (แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2543)
1997-2002 Expert Scientist Attached to the Standing Parliamentary Committee on Science and Technology.
ผู้ชำนาญการ ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
1997 Chairman of the Subcommittee for Research Promotion, National Research Council Committee on Engineering and Industrial Research, National Research Council of Thailand (NRCT).
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
1996-1997 Member of the Administrative Board, Science Society of Thailand Under the Paatronage of His Majesty the King.
กรรมการสมาคมวิทยาศาตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1995-1998 Member of the National Research Council Committee on Engineering and Industrial Research, National Research Council of Thailand (NRCT).
กรรมการ ในคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
1995 Member of the R&D Subcommittee for Drafting the 5-Year Science and Technology Plan for Thailand.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการร่างแผนวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคณะกรรมการร่างแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทย
1994-1995 Advisor to the Minister of Science, Technology and Environment (MOSTE).
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
1990-1995 Director, Science and Technology Law Project, Law and Development Research Center (LDRC), Faculty of Law, Chulalongkorn University.
หัวหน้าโครงการกฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1989 Instructor, Technological Impact Analysis Training Program, Office of the Cabinet Secretariat.
วิทยากร ในการอบรม การวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ ของเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1988-1991 Science and Technology Policy Advisor to the Prime Minister.
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 แต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 69/2534 ลงวันที่ 25 มกราคม 2534)
กรรมการที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2531-2534 แต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 093/2531 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2531)
นักวิจัยประจำสำนักงานที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2531-2534
1988-1991 Member of the National Committee for Promotion of Research and Development of Information Technology.
กรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2531)
1988 Member of the Committee on Science and Technology Law, Ministry of Science Technology and Energy.
กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน แต่งตั้งโดยคำสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน ที่ 18/2531 ลงวันที่ 25 เมษายน 2531)
1986-1988 Research Associate, Thailand Development Research Institute (TDRI).
รองนักวิจัย ฝ่ายพัฒนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 

Chemical Safety Policy - นโยบายความปลอดภัยของสารเคมี

2011-2013 Director, Nanosafety Information Center of Thailand (NICT).
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยนาโน
2011 Consultant, developing a nanosafety guideline for factories for the Department of Industrial Works (DIW), Ministry of Industry, Thailand.
ที่ปรึกษาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการแต่งหนังสือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยนาโนสำหรับภาคอุตสาหกรรม
2009-2011 Chairman of the Nanosafety Strategic Plan Drafting Task Force, Subcommittee for Nanosafety, National Nanotechnology Committee.
ประธานคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี ในคณะอนุกรรมการ
2007-2014 Member of the Board, Center of Innovative Nanotechnology (CIN), Chulalongkorn University.
กรรมการศูนย์นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2006-2014 Representative of Thailand and/or member of the Thai Delegation in every major international nanosafety forum, e.g. the Working Parties on Manufactured Nanomaterials of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD-WPMN), the Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS) and the International Conference on Chemicals Management of the Strategic Approach to International Chemical Management (SAICM-ICCM).
หัวหน้าคณะผู้แทน และ ร่วมในคณะผู้แทนไทย ในการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยี ในทุกเวทีระหว่างประเทศ

2006-2014 Member, Subcommittee for Nanosafety, National Nanotechnology Committee.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงด้านนาโนเทคโนโลยี คณะกรรมการนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

Space Development Policy - นโยบายพัฒนากิจการอวกาศ

2002-2010 Member of the Committee on Space Development, Ministry of Information and Computer Technology (MICT), Bangkok, Thailand.
กรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1995-1996 Chairman, Subcommittee on Space Manpower Development.
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรกิจการอวกาศ (แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ ในการประชุมครั้งที่ 3/2538 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2538)
1992-2003 Member of the Preparation Committee and Member of the Thai Delegations to  several of the 7 meetings of the Asia-Pacific Workshop on Multilateral Cooperation in Space Technology and Applications (AP-MCSTA), which eventually led to the establishment of the Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) in 2005.
ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายไทย เพื่อจัดเตรียมการประชุม หรือเนื้อหาของการประชุมระหว่างประเทศเอเชียแปซิฟิกด้านอวกาศและการใช้ประโยชน์ (AP-MCSTA) หลายครั้ง ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเอเชียและแปซิฟิกด้านอวกาศ (APSCO) เมื่อ พ.ศ. 2548  และเคยได้รับการทาบทามให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าชิงตำแหน่งเลขาธิการขององค์การ APSCO เมื่อ พ.ศ. 2557
1992-2002 Member of the Space Terminology Development Committee.
อนุกรรมการศัพท์บัญญัติกิจการอวกาศ ในคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ กระทรวงคมนาคม (แต่งตั้งโดยคำสั่งคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ ที่ 1/2535 ลงวันที่ 6 มกราคม 2535)
1992-1999 Member of the Space Terminology and Definition Subcommittee
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์อวกาศ ในคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ
1989-2002 Member of the Committee on Space Development, Ministry of Transport and Communication, Bangkok, Thailand.
กรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ กระทรวงคมนาคม

 

Intellectual Property and Technology Management - นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

2012-2014 Consultant/Advisor/Steering Committee Member on Technology Transfer Policy, National Science Technology and Innovation Policy Office (STI).
ที่ปรึกษา และกรรมการ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2010-2012 Consultant on intellectual property and innovation, National Science Technology and Innovation Policy Office (STI).
ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม และการสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2009 Local instructor, WIPO Summer School, World Intellectual Property Organization.
อาจารย์ผู้บรรยายและควบคุมการสัมมนา โรงเรียนภาคฤดูร้อนขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เมื่อครั้งที่มาจัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2009 Instructor on the Thai Patent Law, Professional Patent Attorney Training Program, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce.
อาจารย์สอนวิชากฎหมายสิทธิบัตร  การฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตรมืออาชีพ รุ่น 1 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
2008-2014 Intellectual Property Consultant, Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS).
ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ทีเซลส์)
2005-2007 Member of the Selection Committee, Invention Contests, Siam Cement Group of Companies.
กรรมการ ในคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรม ของเครือซิเมนต์ไทย
2005 Head of the Intellectual Property Policy Consulting Team for the Thai-US FTA Negotiation on Intellectual Property Matters, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce.
หัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในการเจรจาเขตการค้าเสรี ไทย-สหรัฐ
2005 Member of the Intellectual Property Committee, The Thailand Research Fund (TRF).
กรรมการ ในคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2003-2006 Foreign Licensing Consultant, Thailand Research Fund (TRF).
ที่ปรึกษาการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2002 Registered Intellectual Property Arbitrators, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce.
ขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
1997-2002 Associate Judge of the Central Intellectual Property and International Trade Court (CIPITC).
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
1995-1998 Member of the Invention Award Selection Committee, National Research Council of Thailand (NRCT).
กรรมการ ในคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1994-2001 Director, Office of Intellectual Property Policy Research, Intellectual Property Institute of Chulalongkorn University (CUIPI).
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1992-1994 Intellectual Property Policy Project Director, National Electronic and Computer Technology Center (NECTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA).
หัวหน้าโครงการนศึกษาทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
1991-2015 Intellectual Property Law/ Technology Transfer instructor/lecturer at the Central Intellectual Property and International Trade Court, the Ministry of Justice, the Institute of Legal Education of the Thai Bar Association Under the Royal Patronage, Chulalongkorn University, Ram Kamhaeng University, etc.
อาจารย์ ผู้บรรยาย หรือวิทยากร ในการสอนหรือฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กระทรวงยุติธรรม สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เครือซิเมนต์ไทย ฯลฯ
1990-1999 Member of the Intellectual Property Legal System Amendment and Improvement Committee, Ministry of Commerce.
กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
1990-1999 Member of many intellectual property law drafting subcommittees and task forces, Ministry of Commerce.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายหลายคณะ ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระบบทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายคุ้มครองวงจรรวม กระทรวงพาณิชย์ (2536-2543) เป็ผผู้ทำงาน ในคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ กระทรวงพาณิชย์   เป็นอนุกรรมการ ในคณะฟอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์, กระทรวงพาณิชย์ (2536-2539) เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตร กระทรวงพาณิชย์ (2532-2535, แต่งตั้งโดยคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 1/2532 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2532)
1989 Member of the National Intellectual Property Policy Committee.
กรรมการ ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยนโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา แต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 182/2531 ลงวันที่ 22 กันยายน 2531

 

Other Public Policies and Administration  - นโยบายสาธารณะอื่นๆ

2005-2007 Member of the Executive Board, PAVENA Foundation for Children and Women, Bangkok, Thailand.
กรรมการ ในคณะกรรมการมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี
2001-2003 Member of the 3rd Extraordinary Civil Service Sub-commission on Public Personnel Administration: Government Scholarships and Public Manpower Preparation.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อกพ.) วิสามัญเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ คณะที่ 3 ด้านการจัดสรรทุนรัฐบาลและเตรียมกำลังคนภาครัฐ, คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
2000-2005 Advisor to the Executive Board, PAVENA Foundation for Children and Women, Bangkok, Thailand.
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี
2000-2002 Member of the Subcommittee Establishing the Operation Guidelines of the Mass Communication Organization of Thailand (MCOT) to Conform with the Frequency Allocation and Supervision of Radio Broadcasting and Television Broadcasting Act of 2000.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่ตาม พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2000 Member of the Subcommittee Reviewing the Operation Guidelines of the Mass Communication Organization of Thailand (MCOT) to Increase the Role of the Private Sector in Conformation with the Law Regarding Radio and Television Broadcasting.
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามกฎหมายว่าด้วยกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2000 Member of the Subcommittee on Solving Garbage and Polluted Water on Pipi Island, The Standing Parliamentary Committee on Science and Technology.
อนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียบนเกาะพีพี (แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2543)
1999-2001 Advisor on Information Technology Laws, National Electronic and Computer Technology Center (NECTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA).
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเป็นผู้ทำงาน ในคณะทำงานเพื่อพิจารณากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในคณะกรรมการเทคยีสารสนเทศแห่งชาติ (NITC)
1999-2000 Advisor to the Minister of University Affairs.
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
1999-2000 Advisor to the Minister of the Office of the Prime Minister (Tourism and Zoological Parks).
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ซึ่งดูแลการท่องเที่ยวและสวนสัตว์)
1999 Member of the Thai Delegation to the Preparatory Conference for the United Nations Social Development Summit, New York, USA.
ร่วมคณะผู้แทนไทย ไปประชุมเตรียมการประชุมสุดยอดด้านการพัฒนาสังคมของสหประชาชาติ ที่กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
1998-1999 Advisor to the Deputy Minister of Labor and Social Welfare.
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
1990-1991 Advisor, Secretariat Subcommittee on Monitoring the Implementation of Government Policies and Cabinet Resolutions.
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ประสานการติดตามผลการดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี (แต่งตั้งตามคำสั่ง คณะกรรมการประสานการติดตาม ผลการดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี ที่ 3/2533 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2533)
1990-1991 Member of the Administrative Board, National Operation Center, (NOC) Office of the Prime Minister.
กรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (แต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2533 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2533)
1990 Member of the Sky Train Selection Task Force, Ministry of Interior.
คณะทำงานศึกษาและพิจารณาข้อเสนอโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ส่วนที่ 1ขั้นที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร (แต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 228/2533 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2533)
1989-1991 Member of the Ad Hoc Committee on Elevated Roadway Above Canals and Public Land.
กรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาสร้างทางยกระดับเหนือคลองและพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2532)
1989-1990 Member of the Committee on Land Use in National Reserved Forests.
กรรมการดำเนินการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (แต่งตั้งตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 86/2532 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2532)

Representative Patents and Patent Applications -
ตัวอย่างสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ได้รับหรือที่ได้ขอรับไว้แล้ว

Iodine Fortified Eggs - ไข่เสริมไอโอดีน

TH9084 Iodine Egg.  Filed 20 May 1998. Issued 16 August 1999.
ไข่ไอโอดีน
CN 1102032 C Iodine-rich Eggs. Filed 19 May 1998. Published 26 February 2003.
CN 1239645 A Iodine Fortified Eggs. Filed 19 May 1998. Published 29 December 1999.
DE 69910122 D1 Method for Iodverstärkung of Eggs. Filed 19 May 1998. Published 11 September 2003.
EP 0963708 B1 Method for the Iodine Fortification of Eggs. File 19 May 1998. Published 6 August 2003.
US 6410060 Method for the Iodine Fortification of Eggs. Filed 19 May 1998. Published 25 June 2002.

Comidone Pulling Strips - แผ่นกาวลอกสิวเสี้ยนด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน

TH 047602 Comidone Pulling Strip. Filed 8 December 1998. Published 17 July 2001. Patent issued 30 September 2005.
แผ่นกาวดึงสิวเสี้ยน
TH 047603 Process for Removing Egg White Smell. Filed 8 December 1998. Published 1999. Patent issued 5 August 2003.
กรรมวิธีลดความคาวในไข่ขาว

Liposome Beads

WO 2003030818 A3 Active Agents Using Liposome Beads. Priority Date 5 October 2001. Filed 3 October 2002. Published 29 January 2004.
AU 2002337815 Active Agents Using Liposome Beads. Filed 3 January 2002. Published 3 July 2003.
US 20030068365 A1 Compositions and Methods for Administration of Active Agents Using Liposome Beads. Priority Date 5 October 2001. Filed 3 October 2002. Published 10 April 2003.
WO 2006001815 A1 Active Agents Using Liposome Macro-Beads. Priority Date 9 June 2004. Filed 20 September 2004. Published 5 January 2006.
US 20040224012 A1 Topical Application and Methods for Administration of Active Agents Using Liposome Macro-Beads. Priority Date 5 October 2001. Filed 9 June 2004. Published 11 November 2004.

Representative Publications: Articles, Books, and Reports -
ตัวอย่างข้อเขียน บทความ หนังสือ รายงาน ฯลฯ

 • McNeil, P.L., L. Tanasugarn, J.B. Meigs, and D.L. Taylor. 1983. Acidification of phagosomes is initiated before lysosomal enzyme activity is detected. J. Cell Biol. 97:692-702.
 • Tanasugarn, L., P. McNeil, G.T. Reynolds, and D.L. Taylor. 1984. Microspectrofluorometry by Digital Image Processing: Measurement of Cytoplasmic pH. J. Cell Biol. 98:717-724.
 • Tanasugarn, L. et al. 1991. Protection of Integrated Layout Design. Report commissioned by the Department of Commercial Registration, Ministry of Commerce. (in Thai)
 • Tanasugarn, L. and J. Kruavan. 1992. Intellectual Property Policy. Report commissioned by NECTEC. (in Thai)
 • Tanasugarn, L. 1993. Plagiarism: Indignified Copying. Dulapa (Law Journal of the Ministry of Justice) 40(6):55-77. (in Thai)
 • ESCAP 1995. Capability for Acquisition and Use of Technologies: Patent Laws, Regulations and Organizational Structure in the Asian and Pacific Countries. Commissioned by ESCAP through Chula UNISEARCH. Document ST/ESCAP/1483, January, 1995, 81 pp. (written by L. Tanasugarn under an ESCAP contract through J. Kruavan)
 • Tanasugarn, L. 1995. Establishing an Intellectual Property Service Section in the National Science and Technology Development Agency. Report commissioned by the National Science and Technology Development Agency - NSTDA. (in Thai)
 • Tanasugarn, L. et al. 1997. Space Patent Analysis. Report commissioned by the National Research Council of Thailand. (in Thai)
 • Tanasugarn, L. 1998. Jasmine Rice Crisis: A Thai Perspective. The Intellectual Property and International Trade Law Forum: Special Issue 1998, pp. 63-138.
 • Tanasugarn, L. et al. 1998. Sustainable Biological Diversity Management Law. Report commissioned by BRT-BIOTEC. (in Thai)
 • Tanasugarn, L. 1998.  The technology transfer system in Thailand. in Ives, C. L. and B. M. Bedford, eds. 1998. Agricultural Biotechnology in International Development. Wallingford, UK:CAB International. pp. 297-309.
 • Tanasugarn, L. 1999. When a Patent is not Enforceable: The Case of Kwao Krua. in The Intellectual Property and International Trade Law Forum: Special Issue 1999, pp. 105-121.
 • Tanasugarn, L. 1999. Patent Licensing Guideline.  Guideline and Manual commissioned by the Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce under a German grant from GTZ. (in Thai)
 • Tanasugarn, L. 2000. The CIPITC Decision Database. The system was implemented at the Central Intellectual Property and International Trade Court in Thailand.
 • Tanasugarn, L. et al. 2000. UBMTA for Thailand. Report commissioned by the Biodiversity Center - BIOTEC. (in Thai)
 • Tanasugarn, L. et al. 2000. UBMTA for Thailand: A uniform biological material transfer agreement for Thailand has been drafted. The Intellectual Property and International Trade Law Forum: Special Issue 2000, pp. 149-167.
 • Tanasugarn, L. et al. 2003. Intellectual Property Strategy for Thailand in the New Decade. Report commissioned by the Thailand Research Fund. (in Thai) http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4430006
 • Tanasugarn, L. and S. Benjakul. 2003. Protection of Integrated Circuit Layout Design and Multimedia. in STOU 2003. Intellectual Property Law: 41455. Units 9-15. ISBN: 974-645-512-5. Unit 14, pp. 265-315. (in Thai)
 • Praminmongkolkarn et al. 2003. IP Road Map. Report commissioned by the Thailand Research Fund. (in Thai)
 • Tanasugarn, L. 2003. TLO Feasibility Study. Report commissioned by the National Science and Technology Development Agency - NSTDA. (in Thai)
 • Tanasugarn, L. et al. 2005. Thai-US FTA Negotiation on Intellectual Property.  Report commissioned by the Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce. (in Thai)
 • Tanasugarn, L. 2007. Analysis of CIPITC Patent Decisions 1997-2007. The Intellectual Property and International Trade Law Forum: Special Issue 2007.
 • Tanasugarn, L. 2007. Standards and Norms in the processing of grant proposals, with a special focus on the selection process for readers and evaluators. Report commissioned by the National Research Council of Thailand. 174 pp. (in Thai)
 • Tanasugarn, L. 2011. Zero Valent Metal Nanosafety Knowledge Analysis and Assessment: The case of nano silver toxicity in human cells. Report commissioned by the National Research Council of Thailand. ISBN 978-616-551-563-4. 109 pp. (in Thai)
 • Tanasugarn, L. 2011. Guideline for Management of Intellectual Property Resulting from Public or Multiparty Support. Published by the National Science Technology and Innovation Policy Office.  ISBN:978-616-12-0193-7. 73 pp. (in Thai)
 • DIW. 2012. Nanosafety Guideline for Industries. Prepared by Chulalongkorn University under a grant from Department of Industrial Works. ISBN: 978-616-551-494-1 (in Thai; L. Tanasugarn was Project Director and Writer.)
 • Tanasugarn, L. 2013. Strengthening Technology Transfer Offices in Universities and Government Laboratories.  Report commissioned by the National Science Technology and Innovation Policy Office. 203 pp. (in Thai)
 • Many consumer protection articles written for the public and published in the “Long Kong” column of Lalana Magazine published in the early 1980s. (in Thai)